09906484508
021-56827213

کباب پز کشویی و ریلی با گرمایش برقی و تنظیم ارتفاع