09906484508
021-56827213

بایگانی دسته برای:فر پیتزا ریلی

  دستگاه فر پیتزا فر با تکنولوژی گردش هوای گرم بالاترین کیفیت پخت را ارائه میدهد. این تکنولوژی منحصر به دستگاه های لینکون و زانولی ..در فر هوای گرم را به وسیله یک فن از روی کوره گرفته و به وسیله های کانالهای مربوط به محفظه پخت میرساند. همین فن هوایی که به علت پخت […]

 
pic338_338

فر ریلی پیتزا

  دستگاه فر پیتزا فر با تکنولوژی گردش هوای گرم بالاترین کیفیت پخت را ارائه میدهد. این تکنولوژی در فر هوای گرم را به وسیله یک فن از روی کوره گرفته و به وسیله های کانالهای مربوط به محفظه پخت میرساند. همین فن هوایی که به علت پخت کاهش پیدا کرده را دوباره به روی […]