09906484508
021-56827213

بایگانی دسته برای:فر پیتزا

  دستگاه فر پیتزا فر با تکنولوژی گردش هوای گرم بالاترین کیفیت پخت را ارائه میدهد. این تکنولوژی منحصر به دستگاه های لینکون و زانولی ..در فر هوای گرم را به وسیله یک فن از روی کوره گرفته و به وسیله های کانالهای مربوط به محفظه پخت میرساند. همین فن هوایی که به علت پخت […]